Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Doplněk pravidel distanční výuky platný od 1.února 2021

Pravidla distanční výuky zveřejněná na webu školy 13. 10. 2020, aktualizovaná 27. 10. 2020 a 16. 11. 2020, jsou doplněna takto:

Pedagogičtí pracovníci

- mají možnost v průběhu on-line hodiny vyzvat žáka/žáky, aby si zapnul/i kameru a mikrofon; neučiní-li tak žák/žáci, informuje pedagog třídního učitele a ten bude tento nedostatek řešit s rodiči žáka/žáků
- učitelé mohou využít možnosti zvát žáka/žáky (podle aktuální epidemické situace) s technickými, kázeňskými, či vědomostními problémy při distanční výuce na osobní konzultace (momentálně 1 pedagog +1 žák), příp. i za přítomnosti rodiče.

Žáci

- jsou povinni si  na vyzvání pedagoga zapnout při on-line hodinách kameru, mikrofon
- opakované neuposlechnutí pokynu učitele k zapnutí kamery, mikrofonu bez srozumitelného vysvětlení žákem, nebo rodiči může být řešeno i výchovným opatřením

Rodiče

- omlouvají absenci dětí při distanční výuce prováděné formou on-line hodin, včetně pozdního připojování na on-line výuku, nebo při předčasném odpojení z výuky
- žádáme o spolupráci v případě, že jejich dítě má technické problémy, které mu neumožňují si na pokyn učitele zapnout kameru, mikrofon; chtěli bychom distanční výuku přiblížit reálné výuce, zajistit tak pozornost žáků a prohloubit vzájemnou úctu, respekt a důstojnost všech účastníků vzdělávání.

Počty on-line hodin, výuka výchovných předmětů

- od 1. 2. 2021 dotace on-line hodin v  jednotlivých ročnících zůstává nezměněna, s výjimkou navýšení / půlení hodin M a ČJ v 9. ročníku takto: M 3 hodiny týdně (z toho 2 x půlená hodina), ČJ 4 hodiny týdně (z toho 2 x půlená hodina)

- od 1. 2. 2021 bude pedagogickým pracovníkům vyučujícím předměty s převahou výchovného působení (tzv. výchov) při déletrvající distanční výuce (min. 1 měsíc a více), po domluvě s vedením školy a po vytvoření týmů umožněno zadávat žákům  úkoly v prostředí platformy MS Office 365 v omezeném rozsahu, tj. maximálně 1–2 x měsíčně; žáci jsou povinni tyto úkoly zadané v rámci distanční výuky plnit.

20. 1. 2021                                                                 Mgr. Luděk Drlík, ředitel ZŠ Jablůnka

Datum vložení: 20. 1. 2021 12:14
Datum poslední aktualizace: 20. 1. 2021 12:22
Autor: Správce Webu