Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Pokyny ke stravování

Informace k březnové platbě za obědy (30. 3. 2020)

Vážení rodiče.

U většiny z vás se v březnu provedl příkaz k inkasu za školní stravování, neboť v době tohoto příkazu jsme nevěděli, že škola bude v důsledku koronavirové epidemie zavřená. Nebojte se, o své peníze nepřijdete. Pokud se škola do konce školního roku ještě otevře a jídelna bude vařit, bude se z těchto peněz hradit stravné v květnu, případně v červnu. V každém případě však na konci června budu dělat vyúčtování a případné přeplatky budou zasílány zpět.

Gabriela Kotrlová, vedoucí školní jídelny


Vedoucí školní jídelny

Gabriela Kotrlová
Telefon: 571 499 424/425
Mobil: 736 179 859
E-mail: jidelna@zsjablunka.cz


Ceny obědů pro žáky

7-10 let: 23 Kč
10-15 let: 25 Kč
nad 15 let: 27 Kč

Jídelna

Zařazení do věkové kategorie je dáno dovršením věku v daném školním roce. Velikost porcí se řídí hmotnostními porcemi uvedenými v souboru receptur pro jednotlivé věkové kategorie.

Školní stravování se řídí vyhláškou 107/2008 Sb. v platném znění.

Výdej obědů

Výdej obědů: 11.25 - 13.30 hodin
Výdej do jídlonosičů: 11.00 - 11.30 hodin


Obědy v době nemoci (nepřítomnosti) žáka ve škole: žák může odebrat oběd v dané ceně pouze v první den nemoci. V dalších dnech nemoci je zákonný zástupce povinen žáka odhlásit ze stravování. V případě, že tak neučiní, bude mu započítána kromě ceny potravin na přípravu oběda také režijní a věcné náklady.


Odhlašování a přihlašování obědů

Je možno den předem do 12.00 hodin u vedoucí ŠJ, na tel. číslech 571 499 424, nebo 736 179 859, případně na adrese jidelna@zsjablunka.cz.


Přihlášení žáka ke stravování, úhrada stravného, úhrada čipů

Žák bude přihlášen ke stravování

  • 1. Na základě odevzdané vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky ke stravování. Tím je strávník přihlášen ke stravování po dobu celé školní docházky (pokud se neodhlásí).
  • 2. Po zaplacení 100,- Kč zálohy na čip, kterým se bude po celou dobu stravování prokazovat. V případě ztráty, či poškození čipu, si zakoupí strávník čip nový. Ztrátu čipu je nutné ihned nahlásit vedoucí ŠJ, aby nedošlo k jeho zneužití. Po ukončení stravování strávník nepoškozený čip vrátí a záloha mu bude vrácena.
  • 3. Po uhrazení stravného na měsíc následující, to znamená v srpnu na září.

Forma úhrady stravného
  • inkasním převodem na účet školy: 101174528/0300 vždy k 15. dni v měsíci
  • ve výjimečných případech hotově u vedoucí ŠJ


Výše uvedené informace jsou ke stažení v pdf dokumentu


Jídla pro vás připravují kuchařky

  • Kamila Mrnuštíková
  • Renata Hurtová
  • Miroslava Malá