Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Spolek rodičů


Aktuálně 6. 1. 2021:

Vážení rodiče žáků 1. – 9. třídy,

rád bych Vám popřál všechno dobré v novém roce 2021. My všichni ve škole věříme a doufáme, že se brzy zase vrátíme k zažitým pořádkům a začneme pracovat na tom, aby následky „covidové doby“ byly co nejmenší.

Píši Vám proto, že předsedovi Spolku rodičů Petru Brinčekovi uplynulo funkční období a je potřeba zvolit nového, případně staronového předsedu. Protože nebylo možné se setkat osobně, navrhujeme uskutečnit volbu předsedy prostřednictvím e-mailů.

Žádám Vás, abyste nám e-mailem na skola@zsjablunka.cz zaslali své návrhy jednoho či více jmen kandidátů na předsedu. Upřesňuji, že se může jednat o kohokoliv z řad rodičů školy napříč všemi ročníky. Nemusí to být jméno rodiče jen z té jedné třídy, kam „kmenově“ rodič – žák patří.

Z těchto tipů rodičů pak sestavíme tabulku podle počtu hlasů pro jednotlivé kandidáty. Kandidáty s nejvyššími počty hlasů požádáme o souhlas se zařazením na kandidátku na předsedu spolku před závěrečným hlasováním Rady rodičů. Ta pak, např. formou videokonference, rozhodne definitivně o předsedovi spolku.

Termín, do kdy můžete posílat hlasy pro kandidáty na post předsedy Spolku rodičů při ZŠ Jablůnka, je do 22. 1. 2021.

Děkujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem

Luděk Drlík, za ZŠ Jablůnka


Spolek rodičů při ZŠ Jablůnka

  • Č: 05054354 (od 25. 5. 2016)
  • účet: 277246118/0300 (ČSOB)
  • zaměření spolku: spolupráce se školou
  • kontakt: Spolek rodičů při ZŠ Jablůnka, 756 23 Jablůnka 306
  • předseda spolku: Bc. Petr Brinček (brincek@seznam.cz)

25. 5. 2016 byl zřízen Spolek rodičů při ZŠ Jablůnka jako nástupnická organizace Sdružení rodičů a přátel dětí ZŠ Jablůnka, které existovalo od 29. 1. 1999 do 31. 12. 2016. Majetek sdružení byl darován a převeden od 1. 1. 2017 na spolek. Spolek rodičů organizuje vždy na začátku školního roku plenární schůzi, na které jsou rodiče informováni o činnosti a o výdajích spolku., o činnosti a plánech školy. Plenární schůze schvaluje návrhy na změnu poplatků za zájmové kroužky (t. č. 600 Kč) a výši finančního příspěvku rodičů (300 Kč). Z těchto prostředků jsou hrazeny např. výchovné a vzdělávací pořady, odměny žákům na konci školního roku, cestovné na soutěže aj. Zvolení zástupci rodičů z jednotlivých tříd se scházejí pravidelně čtyřikrát ročně s vedením školy vždy při třídních schůzkách v rámci tzv. Rady rodičů. Zde projednáváme aktuální témata, rodiče mají možnost tlumočit dotazy, připomínky, návrhy ostatních rodičů, vyjadřovat se k dění ve škole, jsou seznamováni s hospodařením spolku. Kontrolou hospodaření Spolku rodičů při ZŠ Jablůnka je pověřen předseda a dva členové Rady rodičů.


Seznam členů Rady rodičů ve šk.roce 2020/2021:
1. třída: Petra Opálková
2. třída: Ivan Jabůrek
3. třída: Stanislav Chromčák
4. třída: Helena Palátová, Helena Mikuláštíková
5. třída: Dita Stratilová, Sylva Tyralíková
6. třída: Marcela Vaculíková, Silvie Neumannová
7. A: Miriam Galdová
7. B: Petr Brinček, Petr Lukáš
8. A: Lenka Hrabovská, Marcela Koňaříková
8. B: Karel Šmíra, Lucie Štěpánková
9. třída: Marcela Zavadilová, Pavlína Galdová

Hospodaření spolku za rok 2019

Zápis z Rady rodičů 21. 1. 2020