Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Spolek rodičů


Spolek rodičů při ZŠ Jablůnka

  • IČ: 05054354 (od 25. 5. 2016)
  • účet: 277246118/0300 (ČSOB)
  • zaměření spolku: spolupráce se školou
  • kontakt: Spolek rodičů při ZŠ Jablůnka, 756 23 Jablůnka 306
  • předseda spolku: Bc. Petr Brinček

25. 5. 2016 byl zřízen Spolek rodičů při ZŠ Jablůnka jako nástupnická organizace Sdružení rodičů a přátel dětí ZŠ Jablůnka, které existovalo od 29. 1. 1999 do 31. 12. 2016. Majetek sdružení byl darován a převeden od 1. 1. 2017 na spolek. Spolek rodičů organizuje vždy na začátku školního roku plenární schůzi, na které jsou rodiče informováni o činnosti a o výdajích spolku., o činnosti a plánech školy. Plenární schůze schvaluje návrhy na změnu poplatků za zájmové kroužky (t. č. 600 Kč) a výši finančního příspěvku rodičů (300 Kč). Z těchto prostředků jsou hrazeny např. výchovné a vzdělávací pořady, odměny žákům na konci školního roku, cestovné na soutěže aj. Zvolení zástupci rodičů z jednotlivých tříd se scházejí pravidelně čtyřikrát ročně s vedením školy vždy při třídních schůzkách v rámci tzv. Rady rodičů. Zde projednáváme aktuální témata, rodiče mají možnost tlumočit dotazy, připomínky, návrhy ostatních rodičů, vyjadřovat se k dění ve škole, jsou seznamováni s hospodařením spolku. Kontrolou hospodaření Spolku rodičů při ZŠ Jablůnka je pověřen předseda a dva členové Rady rodičů.


Seznam členů Rady rodičů ve šk.roce 2019/2020:
1. třída: Ivan Jabůrek, Roman Sauer
2. třída: Stanislav Chromčák, Silvie  Procházková
3. třída: Helena Palátová, Helena Mikuláštíková
4. třída: Dita Stratilová, Sylva Tyralíková
5. třída: Marcela Vaculíková, Lada Svobodová
6. A: Miriam Galdová, Vít Šlerka
6. B: Petr Brinček, Petr Lukáš
7. A: Marcela Koňaříková, Lenka Hrabovská
7. B: Jana Vypušťáková, Karel Šmíra
8. třída: Iva Vršanská, Pavlína Galdová
9. třída: Jana Kovalčíková, Petra Hajná

Zápis z Rady rodičů 21. 1. 2020