Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Spolek rodičů

15. 2. 2021

Na základě hlasování členů Rady rodičů, zastupujících jednotlivé třídy, pokračuje ve funkci předsedy spolku rodičů Petr Brinček. Místopředsedkyní byla zvolena Dita Stratilová.


6. 1. 2021

Vážení rodiče žáků 1. – 9. třídy,

rád bych Vám popřál všechno dobré v novém roce 2021. My všichni ve škole věříme a doufáme, že se brzy zase vrátíme k zažitým pořádkům a začneme pracovat na tom, aby následky „covidové doby“ byly co nejmenší.

Píši Vám proto, že předsedovi Spolku rodičů Petru Brinčekovi uplynulo funkční období a je potřeba zvolit nového, případně staronového předsedu. Protože nebylo možné se setkat osobně, navrhujeme uskutečnit volbu předsedy prostřednictvím e-mailů.

Žádám Vás, abyste nám e-mailem na skola@zsjablunka.cz zaslali své návrhy jednoho či více jmen kandidátů na předsedu. Upřesňuji, že se může jednat o kohokoliv z řad rodičů školy napříč všemi ročníky. Nemusí to být jméno rodiče jen z té jedné třídy, kam „kmenově“ rodič – žák patří.

Z těchto tipů rodičů pak sestavíme tabulku podle počtu hlasů pro jednotlivé kandidáty. Kandidáty s nejvyššími počty hlasů požádáme o souhlas se zařazením na kandidátku na předsedu spolku před závěrečným hlasováním Rady rodičů. Ta pak, např. formou videokonference, rozhodne definitivně o předsedovi spolku.

Termín, do kdy můžete posílat hlasy pro kandidáty na post předsedy Spolku rodičů při ZŠ Jablůnka, je do 22. 1. 2021.

Děkujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem

Luděk Drlík, za ZŠ Jablůnka


Spolek rodičů při ZŠ Jablůnka

  • Č: 05054354 (od 25. 5. 2016)
  • účet: 277246118/0300 (ČSOB)
  • zaměření spolku: spolupráce se školou
  • kontakt: Spolek rodičů při ZŠ Jablůnka, 756 23 Jablůnka 306
  • předseda spolku: Bc. Petr Brinček (brincek@seznam.cz)

25. 5. 2016 byl zřízen Spolek rodičů při ZŠ Jablůnka jako nástupnická organizace Sdružení rodičů a přátel dětí ZŠ Jablůnka, které existovalo od 29. 1. 1999 do 31. 12. 2016. Majetek sdružení byl darován a převeden od 1. 1. 2017 na spolek. Spolek rodičů organizuje vždy na začátku školního roku plenární schůzi, na které jsou rodiče informováni o činnosti a o výdajích spolku., o činnosti a plánech školy. Plenární schůze schvaluje návrhy na změnu poplatků za zájmové kroužky (t. č. 600 Kč) a výši finančního příspěvku rodičů (300 Kč). Z těchto prostředků jsou hrazeny např. výchovné a vzdělávací pořady, odměny žákům na konci školního roku, cestovné na soutěže aj. Zvolení zástupci rodičů z jednotlivých tříd se scházejí pravidelně čtyřikrát ročně s vedením školy vždy při třídních schůzkách v rámci tzv. Rady rodičů. Zde projednáváme aktuální témata, rodiče mají možnost tlumočit dotazy, připomínky, návrhy ostatních rodičů, vyjadřovat se k dění ve škole, jsou seznamováni s hospodařením spolku. Kontrolou hospodaření Spolku rodičů při ZŠ Jablůnka je pověřen předseda a dva členové Rady rodičů.


Seznam členů Rady rodičů ve šk.roce 2020/2021:
1. třída: Petra Opálková
2. třída: Ivan Jabůrek
3. třída: Stanislav Chromčák
4. třída: Helena Palátová, Helena Mikuláštíková
5. třída: Dita Stratilová, Sylva Tyralíková
6. třída: Marcela Vaculíková, Silvie Neumannová
7. A: Miriam Galdová
7. B: Petr Brinček, Petr Lukáš
8. A: Lenka Hrabovská, Marcela Koňaříková
8. B: Karel Šmíra, Lucie Štěpánková
9. třída: Marcela Zavadilová, Pavlína Galdová

Hospodaření spolku za rok 2019

Zápis z Rady rodičů 21. 1. 2020