Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Výchovný poradce


Výchovný poradce školy: Mgr. Jana Zajícová
Tel.: 571 499 435

Konzultační hodiny
 • Pro žáky vždy v pondělí v 9:25-9:45 (případně dle domluvy)
 • Pro rodiče kdykoliv po předchozí domluvě (telefon/ zpráva v E-ŽK)
Poradenství v oblasti
 • profesní orientace a volby povolání
 • péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování a o žáky talentované
  • prevence sociálně patologických jevů 
Spolupracující profesionální poradenské zařízení

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín
Pracoviště Vsetín
Jiráskova 419
755 01 Vsetín

Tel: 571 411 426, 731 663 193
E-mail: pppvs@poradnazl.cz
Webové stránky: www.poradnazl.cz

(Žáky, kteří jdou do poradny jako noví, objednávejte na vyšetření ve Vsetíně, od 1. 9. 2018 je spádovou poradnou pro naši školu ta ve Vsetíně, kontrolní vyšetření proběhne tam, kde jste byli vyšetřeni poprvé, např. ve Valašském Meziříčí.)


Provozní doba

Pondělí: 7:00-16:00
Úterý:     7:00-15:30
Středa:   7:00-16:00
Čtvrtek:  7:00-15:30
Pátek:    7:00-14:30

INFORMACE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY A JEJICH RODIČE

(aktualizováno 26. 1. 2023)

 

1. UŽITEČNÉ INTERNETOVÉ ODKAZY, KTERÉ JE DOBRÉ SI PROHLÉDNOUT:

www.burzaskol.cz (poradí s výběrem střední školy, informace o přijímacím řízení, kalendář dnů otevřených dveří, podporované obory)
www.infoabsolvent.cz (nabízí pomoc při hledání profesní dráhy, obsahuje Profi test, videoukázky profesí, rady apod.)
www.atlasskolstvi.cz (přehled všech středních i vysokých škol v celé ČR).
https://pruvodcekarierou.zkola.cz/ (dotazník profesních zájmů)
https://www.zkola.cz/kam-na-skolu-ve-zlinskem-kraji/ (elektronická podoba Atlasu školství) - 
https://prijimacky.cermat.cz/ (pomoc při přípravě na přijímací řízení).

2. PODROBNÉ INFORMACE O STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZÍSKÁTE:

a) sledováním webových stránek středních škol (najdete v brožuře „Atlas školství“– aktuální seznam oborů a středních škol ve Zlínském kraji, kterou dostali všichni vycházející žáci)
b) návštěvou středních škol v rámci dnů otevřených dveří (termíny najdete v brožuře „Atlas školství“)

3. PODPORA ŘEMESEL V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI:

Aktuálně zařazeno celkem 19 oborů vzdělání (převážně stavební a strojírenské obory, dále zařazeny obory - Truhlář, Tiskař na polygrafických strojích, Knihař)

Žáci obdrží finanční příspěvek z rozpočtu ZK (při splnění stanovených podmínek):

 • 1. roč. - 300 Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 1 500Kč
 • 2. roč. - 400 Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 2 500Kč
 • 3. roč. - 500 Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 3 000Kč

Podmínky čerpání a další podrobnosti najdete zde: https://www.zkola.cz/podpora-remesel-v-odbornem-skolstvi-clanek/ 


4. INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022 – 2023

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami budou u přijímacího řízení zohledněni – k přihlášce je třeba přiložit  „Doporučení pro úpravu podmínek při přijímání ke vzdělávání” (týká se žáků, kteří konají přijímací zkoušky z ČJ, M).

Tento dokument Vám po telefonické domluvě vydá pedagogicko-psychologická poradna, v níž byl žák již dříve vyšetřen.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO OBORŮ VZDĚLÁNÍ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

Do 31. 10. 2022 vyhlásí ředitel dané SŠ kritéria pro přijetí a počty přijímaných žáků do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Termín podání přihlášky je stanoven do 30. 11. 2022.

Termín talentových zkoušek do těchto oborů (s výjimkou gymnázií se sportovní přípravou) je 3. 1. – 14. 1. 2023.  Sdělení o výsledcích talentové zkoušky střední školy zašlou do 20. 1. 2023. Studium na konzervatoři – talentová zkouška na konzervatoři se uskuteční v termínu 15. – 31. 1. 2023.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO OSTATNÍCH MATURITNÍCH OBORŮ (CERMAT)

1. termín:
13. dubna 2023 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia
17. dubna 2023 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
2. termín:
14. dubna 2023 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia
18. dubna 2023 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
 
náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)
1. termín 10. května 2023
2. termín 11. května 2023

5. INFORMACE K PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA STŘEDNÍ ŠKOLE

V prvním kole přijímacího řízení může žák podat 2 přihlášky. V dalších kolech není počet omezen.

Přihlášky na SŠ žákům tiskneme na základě vyplněného formuláře, který obdrží od VP a odevzdají ho nejpozději 1. 2. 2023.

Potvrzenou přihlášku odesílá zákonný zástupce doporučeně na adresu střední školy nebo osobně na podatelnu školy do 1. března 2023. 

Následně žák obdrží potvrzení o převzetí přihlášky dopisem, kde budou informace k příjímacímu řízení, spolu s přiděleným identifikačním kódem.

Dříve než odešlete přihlášku:

 • seznamte se důkladně s kritérii přijímacího řízení na vámi vybrané škole – (čtěte pozorně celý text),
 • pokud vámi vybraná škola boduje v rámci přijímacích kritérií různé aktivity – umístění v olympiádách, soutěžích (jedná se vždy o okresní a vyšší kola), studium ZUŠ apod., doložte tyto skutečnosti požadovaným způsobem,
 • na přihláškách na střední školu potvrďte, prosím, podpisem uchazeče a podpisem zákonného zástupce správnost všech vytištěných údajů.
 • zjistěte, zda vámi vybraná škola (obor) vyžaduje lékařskou prohlídku (toto najdete v Atlasu školství) a v případě, že ano, nechte si přihlášku potvrdit u svého obvodního dětského lékaře. Toto udělejte až poté, co budou všechny ostatní údaje správně vyplněny.
 • přihlášky doručte na adresy SŠ do 1. 3. 2023

6. ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Zápisový lístek dostanou žáci proti podpisu od VP do 15. 3. 2023.

Zápisový lístek je dokument, kterým žák potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Odesílá ho řediteli střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke studiu (sledujte webové stránky). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.

To neplatí v případech kdy:
a) uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na střední škole, kde byl přijat na základě kladného odvolání;
b) uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání na „klasické“ střední škole (nevztahuje se na ně § 62 nebo § 88 školského zákona).

7. ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí může zákonný zástupce podat odvolání a to do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání by mělo obsahovat:

 • označení komu je určeno
 • jméno, příjmení, datum a místo narození uchazeče
 • název školy, kód, název oboru, formu vzdělání
 • důvod nepřijetí
 • důvody odvolání
 • jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce
 • datum a podpis zákonného zástupce

Kromě klasické schránky důvěry v budově školy se můžete svěřit i prostřednictvím e-mailové schránky důvěry. Vaši zprávu si přečte metodik školní prevence Mgr. Lukáš Smilek.