Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Výchovný poradce

INFORMACE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY A JEJICH RODIČE

(aktualizováno 23. 1. 2024)

 

1. UŽITEČNÉ INTERNETOVÉ ODKAZY, KTERÉ JE DOBRÉ SI PROHLÉDNOUT:

www.burzaskol.cz (poradí s výběrem střední školy, informace o přijímacím řízení, kalendář dnů otevřených dveří, podporované obory)
www.infoabsolvent.cz (nabízí pomoc při hledání profesní dráhy, obsahuje Profi test, videoukázky profesí, rady apod.)
www.atlasskolstvi.cz (přehled všech středních i vysokých škol v celé ČR).
https://pruvodcekarierou.zkola.cz/ (dotazník profesních zájmů)
https://www.zkola.cz/kam-na-skolu-ve-zlinskem-kraji/ (elektronická podoba Atlasu školství) - 
https://prijimacky.cermat.cz/ (pomoc při přípravě na přijímací řízení).

2. PODROBNÉ INFORMACE O STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZÍSKÁTE:

a) sledováním webových stránek středních škol (najdete v brožuře „Atlas školství“– aktuální seznam oborů a středních škol ve Zlínském kraji, kterou dostali všichni vycházející žáci)
b) návštěvou středních škol v rámci dnů otevřených dveří (termíny najdete v brožuře „Atlas školství“)

3. PODPORA ŘEMESEL V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI:

Aktuálně zařazeno celkem 19 oborů vzdělání (převážně stavební a strojírenské obory, dále zařazeny obory - Truhlář, Tiskař na polygrafických strojích, Knihař)

Žáci obdrží finanční příspěvek z rozpočtu ZK (při splnění stanovených podmínek):

 • 1. roč. - 300 Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 1 500Kč
 • 2. roč. - 400 Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 2 500Kč
 • 3. roč. - 500 Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 3 000Kč

Podmínky čerpání a další podrobnosti najdete zde: https://www.zkola.cz/podpora-remesel-v-odbornem-skolstvi-clanek/ 


4. INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023-2024

Prihlaskyna stredni.cz

Cermat - jednotná přijímací zkouška 

Termín podání přihlášek do 1. kola

Od 1. února do 20. února 2024 - podání přihlášky do maturitních i nematuritních oborů.

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia

Náhradní termíny:

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Další důležitá data 1. kola

 • 10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a v informačním systému)

Centrum (CERMAT) určí 1. 3. 2024 místo konání JPZ uchazečem, a to jednu ze škol s maturitním oborem, na kterou se uchazeč hlásí. Na oba termíny může být určena stejná škola. K zveřejnění místa konání JPZ dojde v informačním systému 1. 3. 2024. Uchazečům, kteří podali přihlášku v listinné podobě, bude doručeno v pozvánce na JPZ.

Testy JPZ jsou zpracovány v rozsahu učiva stanoveného RVP vzdělávacích oblastí ČJ a literatura a Matematika a její aplikace. Test z ČJ trvá 60 min a test z M 70 min. 

Způsoby podání přihlášek

 1. Elektronicky (s ověřenou identitou - Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu). Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
 2. Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 3. Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Vyberte si pouze jednu z možností.

Zákonní zástupci sdělí výchovné poradkyni, který způsob podání přihlášky zvolí a příp. se domluví o vydání tiskopisu přihlášky.

1. Elektronická přihláška

Pokud máte elektronickou identitu, můžete podat přihlášku zcela jednoduše online.

 • Přihlásíte se do systému, ten je napojen na registr obyvatel, díky kterému uvidíte seznam svých dětí, ze kterých vyberete to, které chcete přihlásit. Nevyplňujete už žádné osobní údaje.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Uvidíte přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání, přijde Vám e-mail s potvrzením, a to je vše.

 2. Výpis ze systému

Vše vyplníte online, ale bez přihlášení, proto se Vám nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel a musíte všechny vyplnit. Nahrajete přílohy přihlášky. Ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

 • Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Jsou zde uvedeny přehledné informace o každé škole, například počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek v minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění.
 • Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).

 Vyplnění přihlášky v DiPSy - varianta výpisem https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

3. Tiskopis se všemi přílohami

Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.

Důležité změny:

 • Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!
 • Výběr škol na přihlášku – prioritizace. Určení priority jednotlivých škol.
  • Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
  • Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
  • Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

Zákonní zástupci si zajistí :

a) potvrzení od lékaře (pokud je požadováno) 

b) vysvědčení za 8. ročník + výpis z vysvědčení 9. ročníku za 1. pololetí

c) potvrzený formulář Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímacího řízení (u žáků z 2. a vyšším stupněm podpůrných opatření)

d) další přílohy dle kritérií přijímacího řízení daných škol (např. diplomy z vědomostních olympiád a soutěží apod.)

Ověřte si: 

 • jaké obory střední škola otvírá v letošním roce
 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
 • kritéria přijímacího řízení  

Tyto informace zveřejňuje ředitel střední školy na webu do 31. 1. 2024.  

Odvolání

V minulých letech se podávalo odvolání, když byl uchazeč "pod čarou" a doufal, že se do oboru nezapíše (neodevzdá zápisový lístek) dostatečný počet uchazečů, aby byl posunut v pořadí "nad čáru". Nově již toto neplatí, protože všechna místa budou díky prioritizaci zaplněna systémem při rozřazování úspěšných uchazečů.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat do oboru/střední školy, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí. Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení a až potom může podat přihlášku do 2. či dalších kol (tzn. nedostane místo v méně prioritním oboru v 1. kole). Tímto krokem se pouze uvolní místo v daném oboru, ale neposouvá se pořadí uchazečů. Uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole.

Termín zahájení 2. kola

Do 20. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou v jednotlivých oborech vzdělání. Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z 1. kola

Termín podání přihlášek do 2. kola

 • do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola

Termíny 2. kola školních přijímacích zkoušek

 • od 8. do 12. června 2024 - talentové a školní přijímací zkoušky

Další důležitá data:

 • 18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu
 • 21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky


Výchovný poradce školy: Mgr. Jana Zajícová
Tel.: 571 499 435

Konzultační hodiny
 • Pro žáky vždy v pondělí v 9:25-9:45 (případně dle domluvy)
 • Pro rodiče kdykoliv po předchozí domluvě (telefon/ zpráva v E-ŽK)
Poradenství v oblasti
 • profesní orientace a volby povolání
 • péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování a o žáky talentované
  • prevence sociálně patologických jevů 
Spolupracující profesionální poradenské zařízení

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín
Pracoviště Vsetín
Jiráskova 419
755 01 Vsetín

Tel: 571 411 426, 731 663 193
E-mail: pppvs@poradnazl.cz
Webové stránky: www.poradnazl.cz

(Žáky, kteří jdou do poradny jako noví, objednávejte na vyšetření ve Vsetíně, od 1. 9. 2018 je spádovou poradnou pro naši školu ta ve Vsetíně, kontrolní vyšetření proběhne tam, kde jste byli vyšetřeni poprvé, např. ve Valašském Meziříčí.)


Provozní doba

Pondělí: 7:00-16:00
Úterý:     7:00-15:30
Středa:   7:00-16:00
Čtvrtek:  7:00-15:30
Pátek:    7:00-14:30

Kromě klasické schránky důvěry v budově školy se můžete svěřit i prostřednictvím e-mailové schránky důvěry. Vaši zprávu si přečte metodik školní prevence Mgr. Lukáš Smilek.