Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Výchovný poradce


Výchovný poradce školy: Mgr. Hana Dřevojánková
Tel.: 571 499 443

Konzultační hodiny
 • Pro žáky
  Čtvrtek vždy v 9:25-9:45 (případně dle domluvy)
 • Pro rodiče
  Kdykoliv po předchozí domluvě (telefon/ zpráva v E-ŽK)
Poradenství v oblasti
 • profesní orientace a volby povolání
 • péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování a o žáky talentované
  • prevence sociálně patologických jevů 
Spolupracující profesionální poradenské zařízení

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín
Pracoviště Vsetín
Jiráskova 419
755 01 Vsetín

Tel: 571 411 426, 731 663 193
E-mail: pppvs@poradnazl.cz
Webové stránky: www.poradnazl.cz

(Žáky, kteří jdou do poradny jako noví, objednávejte na vyšetření ve Vsetíně, od 1. 9. 2018 je spádovou poradnou pro naši školu ta ve Vsetíně, kontrolní vyšetření proběhne tam, kde jste byli vyšetřeni poprvé, např. ve Valašském Meziříčí.)


Provozní doba

Pondělí: 7:00-16:00
Úterý:     7:00-15:30
Středa:   7:00-16:00
Čtvrtek:  7:00-15:30
Pátek:    7:00-14:30

INFORMACE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY A JEJICH RODIČE

(aktualizováno 11. 3. 2021)

Aktuální informace k přihláškám na střední školy a změnám v podmínkách přijímacího řízení vzhledem k epidemické situaci

Vzhledem k epidemické situaci a převážně distanční výuce v tomto školním roce upravilo Ministerstvo školství ČR pravidla přijímacího řízení pro čtyřleté studijní obory ukončené maturitní zkouškou. V tomto školním roce není jednotná přijímací zkouška povinná (Cermat test z ČJ a M), o tom, zda ji bude uchazeč dělat, rozhoduje ředitel dané střední školy. Pokud od ní upustí, nahradí ji školní přijímací zkouška, kde si daná škola sama určí, co bude jejím obsahem.

Jakmile budou přihlášky doručeny na střední školy, může do 8. března 2021 ředitel SŠ ještě dodatečně rozhodnout, že se jednotná přijímací zkouška (Cermat) nebo školní přijímací zkouška konat nebude. A to tehdy, pokud je počet přijatých přihlášek nižší než ředitelem vyhlášený počet přijímaných uchazečů.

Ředitelé SŠ mají povinnost do 31. 1. 2021 zveřejnit kritéria pro přijetí ke studiu na webových stránkách. Sledujte proto pravidelně webové stránky zvolené střední školy, tam najdete všechny potřebné informace.


Můžete se podívat také na Opatření Ministerstva školství, které upravuje přijímací řízení na střední školy pro tento školní rok. Nejpodstatnější změnou tohoto opatření je, že jednotná přijímací zkouška z ČJ a M nebude v případě čtyřletých oborů vzdělání a nástavbového studia povinnou součástí přijímacího řízení. Pokud ředitel školy rozhodne, že se jednotná přijímací zkouška nekoná, musí se konat školní přijímací zkouška.
1. Užitečné internetové odkazy, které je dobré si prohlédnout:

www.burzaskol.cz (poradí s výběrem střední školy, informace o přijímacím řízení, kalendář dnů otevřených dveří, podporované obory)
www.infoabsolvent.cz (nabízí pomoc při hledání profesní dráhy, obsahuje Profi test, videoukázky profesí, rady apod.)
www.atlasskolstvi.cz (přehled všech středních i vysokých škol v celé ČR).
https://pruvodcekarierou.zkola.cz/ (dotazník profesních zájmů)
https://prijimacky.cermat.cz/ (pomoc při přípravě na přijímací řízení).

2. Podrobné informace o středních školách získáte:

A) sledováním webových stránek středních škol (najdete v Atlasu školství, který dostali všichni žáci 9. ročníku)

B) návštěvou středních škol v rámci dnů otevřených dveří (až to bude umožněno, prozatím doporučuji sledovat webové stránky Vámi vybraných škol, je možné, že vzhledem k epidemické situaci nabídnou střední školy virtuální prohlídku školy)


3. INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020 - 2021

Přijímací zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

Do 31. 10. 2020 vyhlásí ředitel dané SŠ kritéria pro přijetí a počty přijímaných žáků do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Termín podání přihlášky je stanoven do 30. 11. 2020.

Termín talentových zkoušek do těchto oborů (s výjimkou gymnázií se sportovní přípravou) je 2. 1. – 15. 1. 2021.  Sdělení o výsledcích talentové zkoušky střední školy zašlou do 20. 1. 2021. Studium na konzervatoři – talentová zkouška na konzervatoři se uskuteční v termínu 15. – 31. 1. 2021.

 

Přijímací zkoušky do dalších oborů vzdělání

V prvním kole přijímacího řízení může žák podat 2 přihlášky na SŠ.

Přihlášky je třeba doručit řediteli střední školy do 1. března 2021.

Podpora řemesel v odborném školství ve Zlínském kraji:
https://www.zkola.cz/podpora-remesel-v-odbornem-skolstvi-clanek/

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami budou zohledněni – tuto skutečnost je třeba doložit (k přihlášce přiložíte “Doporučení pro úpravu podmínek při přijímání ke vzdělávání” potvrzené Pedagogicko-psychologickou poradnou).


Termíny jednotných přijímacích zkoušek:

1. termín:
3. května 2021 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia
5. května 2021 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
 
2. termín:
4. května 2021 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia
6. května 2021 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
 
náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)
1. termín 2. června 2021
2. termín 3. června 2021 

4. PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SŠ - několik doporučení
 
Dříve než odešlete přihlášku:

 • seznamte se důkladně s kritérii přijímacího řízení na vámi vybrané škole – (čtěte pozorně celý text),
 • pokud vámi vybraná škola boduje v rámci přijímacích kritérií různé aktivity – umístění v olympiádách, soutěžích (jedná se vždy o okresní a vyšší kola), studium ZUŠ apod., doložte tyto skutečnosti požadovaným způsobem,
 • na přihláškách na střední školu potvrďte, prosím, podpisem uchazeče a podpisem zákonného zástupce správnost všech vytištěných údajů. 
 • zjistěte, zda vámi vybraná škola (obor) vyžaduje lékařskou prohlídku (toto najdete v Atlasu školství) a v případě, že ano, nechte si přihlášku potvrdit u svého obvodního dětského lékaře. Toto udělejte až poté, co budou všechny ostatní údaje správně vyplněny.
 • Přihlášky doručte na adresy SŠ do 1. 3. 2021

 

Zápisový lístek (žáci ho obdrží do 15. března 2021) doručte řediteli vybrané SŠ do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, případně ho v tomto termínu předejte k přepravě provozovateli poštovních služeb (potvrzujete tím svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole)


 

 

Kromě klasické schránky důvěry v budově školy se můžete svěřit i prostřednictvím e-mailové schránky důvěry. Vaši zprávu si přečte metodik školní prevence Mgr. Lukáš Smilek.