Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Historie školy - události


1850 - zřízena soukromá evangelická škola, první známý učitel Čeněk Štorch přezdívaný Štorf
1885 - Konfesijní soukromá evangelická škola prohlášena za veřejnou pod vedením učitele Jana Valcháře, výuka v soukromých domech, např. v č.p. 122
1889 - umístěny dvě třídy do obecního domku č.p. 46 (bývalá pošta)
1901 - výuka třetí třídy v domku č.p. 16 (dnešní budova pošty)
1905 - příprava plánů na výstavbu nové školy
1920 - na místo řídícího učitele nastupuje Jan Vrána
1922 - řídícím učitelem Josef Nuvář
1925 - škola rozšířena na čtyřtřídní, o dva roky později pětitřídní škola
1929 - duben - listopad výstavba nové školní budovy
1929 - 9. listopadu kolaudace školní budovy č.p. 206, tzv. dolní školy
1936 - škola v Jablůnce šestitřídní
1940 - jednání o zřízení měšťanské školy pro děti z Jablůnky, Pržna a Mikulůvky, první žádost o postavení nové školy
1945 - 1.9. zřízena Měšťanská škola v Jablůnce v budově dolní školy
1947 - zahájení výstavby škol, o rok později stavba přerušena, duben 1948 přejmenování obecné školy na národní, měšťanské na střední, ředitelem národní školy Jan Kratochvíl, střední Jaroslav Dlouhý
1950 - výuka pro nedostatek prostor též v Pržně a budkově bývalých skláren
1950 - zahájena jednání s úřady o stavbě nové školy
1951 - uvolněny finanční prostředky na dostavbu školy,obnoveny práce
1951 - na podzim zahájeny práce Na Láni
1953 - září - sloučení školy národní a střední v osmiletou střední školu - OSŠ 1. stupeň tvoří 1. -5. ročník, 2. stupeň 6. -8. ročník, ředitelem Miroslav Klvaňa
1954 - 29. srpna 1954 slavnostní otevření nové školní budovy č.p. 307, tzv. horní školy
1958 - opravy dolní školy - výuka na směny
1961 - škola přejmenována na základní devítiletou školu ZDŠ
1968 - zavedeny volné soboty
1982 - základní devítiletá škola přejmenována na základní školu
1986-1987 - zahájení přípravných prací na dostavbě areálu ZŠ, projektová dokumentace k výstavbě učebnového pavilonu, pavilonu pro stravování, tělocvičny
1990 - vydáno stavební povolení k dostavbě, zahájení stavebních prací
1991 - zastavena dostavba, dokončena hrubá stavba, rozhodnuto z úsporných důvodů pouze o dostavbě učebnového pavilonu
1995 - žádost OÚ Jablůnka o přidělení finančních prostředků na dokončení dostavby, pokračují práce na vnitřních rozvodech
1995 - Základní škola Jablůnka právním subjektem
1996 - pro nedostatek financí definitivní zakonzervování dostavby
1998 - žádost OÚ o poskytnutí finanční dotace na dokončení dostavby školy
1998 - listopad - obnovena jednání o dostavbě školy
1999 - leden - přiděleny finanční prostředky na dostavbu učebnového pavilonu
1999 - duben - zahájeny stavební práce na dokončení přístavby školy
1999 - září -slavnostní otevření nové školní budovy
2004 - rekonstrukce školní kuchyně
2010 - rekonstrukce toalet 1.stupně
2011 - výměna oken v celé budově školy
2012 - první interaktivní tabule ve škole (učebna 5. třídy)
2014 - specializovaná učebna pro výuku cizích jazyků, nový nábytek do oddělení školní družiny
2015 - kabinety na 2. stupni vybaveny novým nábytkem
2016 - kompletní rekonstrukce kabinetu 1. stupně, oplocení areálu školy
2017 - vybudování víceúčelového školního hřiště s umělým povrchem, žádost o dotaci na novou plynovou kotelnu, žádost o dotaci na relaxační hřiště s herními prvky (v dalších letech neustále opakovaná)
2018 - zbudování doskočiště pro skok daleký, zhotovena architektonická studie nové školní tělocvičny, vznik "Galerie na schodech I." 
2019 - pořízen nový nábytek do sborovny, zbudováno parkoviště před školou, žádost o dotaci na zastřešení školy
2019 - od září po dlouhé době přes 200 žáků školy (11 tříd, 6.A+B, 7.A+B)

2020 - 6. interaktivní tabule ve škole