Základní škola Jablůnka
Základní škola Jablůnka

Spolek rodičů

V pátek 28. 4. proběhla na pozemku za ZŠ Jablůnka tradiční akce pálení čarodějnic. Trochu nás potrápilo větrné a chladné počasí a na závěr akce déšť. Přesto se akce zúčastnilo kolem 100 dětí. Příjemnou atmosféru nám vytvořila populární vsetínská Docela kapela. Celou akci moderovala „čarodějnice“ Petra Opálková. Moc děkuji všem úžasným maminkám a tatínkovi (Janě Vašendové, Michaele Kovářové, p. Vypušťákové, Dagmar Nogolové, Michaele Daňové, Veronice Vološové, Veronice Potěšilové, Petře Dřevojánkové a panu Bechnému), kteří si připravili krásné úkoly pro děti, obzvlášť děkuji paní Báře Mrlinové a její dceři a Spartaku Jablůnka za zapůjčení kostýmů a dekorací pro celou akci, paní Lucii Vrchovské za přípravu a koordinaci aktivit pro děti s ostatními maminkami a za přípravu krásných soutěžních kartiček, dále panu Rohlíkovi za foto-koutek a krásné fotky, našim kolegyňkám z kuchyně, které se staraly o občerstvení, žačkám 8. ročníku (Gabči, Káji a Elence) za pomoc s organizací a hlavně panu školníkovi za přípravu zahrady pro tuto akci. Celou akci provázela pohodová atmosféra a již nyní se těšíme na další ročník.

Marie Veličková

Organizátoři čarodějnice

Spolek rodičů při ZŠ Jablůnka

  • Č: 05054354 (od 25. 5. 2016)
  • účet: 277246118/0300 (ČSOB)
  • zaměření spolku: spolupráce se školou
  • kontakt: Spolek rodičů při ZŠ Jablůnka, 756 23 Jablůnka 306
  • předseda spolku: Ivan Jabůrek (ivanjaburek@centrum.cz)

25. 5. 2016 byl zřízen Spolek rodičů při ZŠ Jablůnka jako nástupnická organizace Sdružení rodičů a přátel dětí ZŠ Jablůnka, které existovalo od 29. 1. 1999 do 31. 12. 2016. Majetek sdružení byl darován a převeden od 1. 1. 2017 na spolek. Spolek rodičů organizuje vždy na začátku školního roku plenární schůzi, na které jsou rodiče informováni o činnosti a o výdajích spolku., o činnosti a plánech školy. Plenární schůze schvaluje návrhy na změnu poplatků za zájmové kroužky (t. č. 600 Kč) a výši finančního příspěvku rodičů (300 Kč). Z těchto prostředků jsou hrazeny např. výchovné a vzdělávací pořady, odměny žákům na konci školního roku, cestovné na soutěže aj. Zvolení zástupci rodičů z jednotlivých tříd se scházejí pravidelně čtyřikrát ročně s vedením školy vždy při třídních schůzkách v rámci tzv. Rady rodičů. Zde projednáváme aktuální témata, rodiče mají možnost tlumočit dotazy, připomínky, návrhy ostatních rodičů, vyjadřovat se k dění ve škole, jsou seznamováni s hospodařením spolku. Kontrolou hospodaření Spolku rodičů při ZŠ Jablůnka je pověřen předseda a dva členové Rady rodičů.


Seznam členů Rady rodičů ve šk.roce 2023/2024:
1. třída: Kateřina Dobešová, Marcela Vaculíková
2. třída: Dagmar Nogolová
3. třída: Dalibor Šimčík
4. třída: Ivan Jabůrek
5. třída: Michaela Kovářová, Lucie Vrchovská
6. třída: ???
7. A: Ilona Uhříková, Stanislav Chromčák
7. B: Helena Palátová, Helena Mikuláštíková
8. třída: Dita Stratilová
9. třída: Lada Syslová, Daniel Dančák